Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

Main Content

واحد کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه


دکتر فروزان صادقی محلی

واحد کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیولوژی پزشکی و ارشد آموزش پزشکی
شماره تماس: 33044326