Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

Main Content

واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی


دکتر فاطمه احمدی نیا

واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی
دکتری تخصصی آموزش پزشکی
شماره تماس:01133044326