Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

Main Content

واحد پژوهش در آموزش


آقای دکتر علیمراد حیدری گرجی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت خدمات پزشکی درمانی
تلفن تماس : 01133044326
ایمیل: alifar_2004@yahoo.com