Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

Main Content

واحد ارزیابی دانشجو


مریم نعمتی

واحد سنجش و ارزیابی دانشجو
دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی
تلفن تماس: 01143044328
ایمیل: maryam_nematy@yahoo.com