Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

Main Content

واحد استعداد درخشان و المپیادهای علمی دانشجویی


پریسا زلیکانی

واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی و فعالیتهای دانشجویی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی
شماره تماس: 01133044321