Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

Main Content

واحد ارزشیابی


دکتر علی گل افشانی

واحد ارزشیابی استاد
دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی
شماره تماس: 33044326