Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

Main Content

واحد طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی


دکتر فتانه عمویی

واحد طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت آموزش
تلفن تماس: 01133044326
ایمیل: fattane_amuei@yahoo.com