Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

Main Content

واحد برنامه ریزی درسی


دکتر رقیه ولی پور خواجه غیاثی

دکتری تخصصی برنامه درسی آموزش عالی، کارشناس برنامه ریزی درسی
تلفن تماس: 01133044326
ایمیل: valipouryasi@ gmail.com