Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

Main Content

اداره مرجعیت علمی

دکتر راضیه فلاح

کارشناس اداره مرجعیت علمی
دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت
شماره تماس: 33044321