Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

Main Content

واحد آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو

دکتر علیمراد حیدری گرجی

واحد آموزش پاسخگو
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت خدمات پزشکی درمانی
تلفن تماس : 01133044326
ایمیل: alifar_2004@yahoo.com

دکتر منصور رنجبر

واحد آموزش پاسخگو
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی