Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

Main Content

اداره خدمات آموزشی


رقیه افضلی

رئیس اداره امور آموزشی
شماره تماس: 01133044312
ایمیل : damoozeshi@mazums.ac.ir

علی یاسری فر

کارشناس مسئول پذیرش و ثبت نام و امتحانات
کلیه مکاتبات مربوط به دانشکده پزشکی ساری رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه و دانشگاه آزاد
شماره تماس: 01133044294
ایمیل : damoozeshi@mazums.ac.ir

سیده زینب رحیمی

کارشناس خدمات آموزشی
کلیه مکاتبات مربوط به دانشکده پرستاری ساری پرستاری آمل و پرستاری بهشهر
شماره تماس: 01133044310
ایمیل : damoozeshi@mazums.ac.ir


آمنه قاسم پور

کارشناس خدمات آموزشی
کلیه مکاتبات مربوط به دانشکده پیراپزشکی ساری و پیراپزشکی آمل و دانشکده دندانپزشکی
شماره تماس: 01133044311
ایمیل : damoozeshi@mazums.ac.ir

بهمن تاجور

کارشناس خدمات آموزشی کلیه مکاتبات مربوط به دانشکده بهداشت ، داروسازی ساری ، داروسازی رامسر
شماره تماس: 01133044294
ایمیل : damoozeshi@mazums.ac.ir