Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

معرفی معاونت

ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ از آﻏﺎز ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰي داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎل 1367  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد و ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از وﻇﺎﯾﻒ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ.ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ  داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم و ﻧﻈﺎرت ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ،ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻت ﻋﻠﻤﯽ و ﻏﯿﺮه را ﺑﻌﻬﺪه دارد.

برخی از وظایف این حوزه به شرح ذیل می باشد:

-ﺗﺪوﯾﻦ ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ . 

- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ 

- ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ورود داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد. 

- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ، اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ، اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ . 

- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ . 

- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ و اﻋﻄﺎي داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ. 

- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺨﺒﻪ و ﺑﺮﺗﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن . 

- رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼع از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻫﺎ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮرس ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن . 

- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران . 

- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران . 

- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ . 

- ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي درﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ، اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺧﻮان و اﺳﺘﺨﺪام اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ ﺟﺬب  

- ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ، ﺗﺮﻓﯿﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ ، ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ   .

- اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و راه اﻧﺪازي رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و دوره ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و دﺳﺘﯿﺎري . 

- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪون و آﻣﻮزش ﻣﺪاوم . 

- ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻫﺪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮ 

- ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺘﺎد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻫﺪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد 

- ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺎت ﻣﻤﯿﺰه و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ، ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ