Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

نشست معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت با معاون آموزشی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی مازندران

روز پنجشنبه مورخ 27 اردیبهشت1403 برگزار شد.