Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

نشست مشترک مرکز آموزش مهارتی با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و جهاد دانشگاهی مازندران 1403/02/25

نشست مشترک مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی مازندران و سازمان جهاد دانشگاهی مازندران به منظور همکاری در برگزاری دوره های مصوب آموزش مهارتی و حرفه ای مطابق ضوابط و مقررات مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی ، در روز سه شنبه مورخ 1403/02/25 از ساعت 10:30 الی 12:00 در مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه برگزار شد.