Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

میز خدمت واحد آمار و فناوری اطلاعات

سامانه میز خدمت

Miz.mazums.ac.ir

 

ردیف

عنوان خدمت

فرم دارد /ندارد

راهنما دارد/ ندارد

حداکثر زمان انجام

توضیحات

آدرس سامانه

1

سامانه هم آوا زیر سیستم ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

ندارد

دارد

2 هفته

_

https://sama.mazums.ac.ir

2

سامانه هم آوا زیر سیستم انتخاب واحد

ندارد

دارد

10 روز

_

https://sama.mazums.ac.ir

3

سامانه هم آوا زیر سیستم مدیریت درخواست ( کلیه درخواستهای دانشجویان)

ندارد

دارد

1 هفته

_

https://sama.mazums.ac.ir

4

سامانه مهمانی

ندارد

ندارد

2 ماه

_

http://guest.behdasht.gov.ir

5

سامانه انتقالی

ندارد

ندارد

2 ماه

_

http://transmission.behdasht.gov.ir

6

سامانه مهمانی دستیاری

ندارد

ندارد

2 ماه

_

https://sguest.behdasht.gov.ir

7

سامانه انتقالی دستیاری

ندارد

ندارد

2 ماه

_

 http://specialisttransmition.behdasht.gov.ir

8

سامانه پیگیری پرتال دانش آموختگان

ندارد

ندارد

2 روز

_

https://medicalportal.behdasht.gov.ir/medicalportal/tg.aspx

9

سامانه برگزاری آزمونهای آنلاین (فرادید) (پیگیری اکانت دانشجویان

ندارد

دارد

2 روز

_

pmp.mazums.ac.ir

10

سامانه سمالایو (پیگیری کلاسهای مجازی)

ندارد

دارد

2 روز

_

Samalive.ir

11 پرداخت شهریه مختص دانشجویان شهریه پرداز ندارد دارد 1 روز - https://sama.mazums.ac.ir