Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

میز خدمت اداره خدمات آموزشی

سامانه میز خدمت

Miz.mazums.ac.ir

 

ردیف

عنوان خدمت

فرم دارد /ندارد

راهنما دارد/ ندارد

حداکثر زمان انجام

توضیحات

آدرس سامانه

1

 ثبت نام و امور آموزشی دانشجویان 

فرم ثبت  نام سراسری

فرم ثبت نام جدیدالورود  بین الملل

فرم مشخصات فردی

اطلاعیه در زمان مقرر

30 روز کاری

یک دوره در سال

Sama.mazums.ac.ir

2

تقاضای مرخصی تحصیلی دانشجویان

ندارد

ندارد

14 روز کاری

دو هفته قبل از شروع ترم

Sama.mazums.ac.ir

3

انصراف از تحصیل دانشجویان

ندارد

ندارد

14 روز کاری

طی سال

Sama.mazums.ac.ir

4

گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان به خارج از سازمان

ندارد

ندارد

5 روز کاری

طی سال

Sama.mazums.ac.ir

5

گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان بمنظور خروج از کشور

ندارد

ندارد

10 روز کاری

طی سال

Sama.mazums.ac.ir

6

پذیرش دانشجویان انتقالی به این دانشگاه (ورودی )

ندارد

ندارد

30 روز کاری

دو دوره در سال

https://transmission.behdasht.gov.ir

7

انتقال دانشجویان به دانشگاههای دیگر ( خروجی )

فرم انتقالی  اطلاعیه در زمان مقرر

30 روز کاری

دو دوره در سال

https://transmission.behdasht.gov.ir

8

پذیرش دانشجویان میهمان به این دانشگاه ( ورودی )

ندارد

اطلاعیه در زمان مقرر

30 روز کاری

دو دوره در سال

https://guest.behdasht.gov.ir

9

میهمانی دانشجویان مقاطع به دانشگاههای دیگر( خروجی )

فرم مهمانی اطلاعیه در زمان مقرر

30 روز کاری

دو دوره در سال

https://guest.behdasht.gov.ir

10

مرخصی استعلاجی دانشجویان

ندارد

ندارد

5 روز کاری

طی سال

Sama.mazums.ac.ir

11

صدور گواهی صلاحیت بالینی

ندارد

ندارد

4 روز کاری

طی سال

Sama.mazums.ac.ir

12

پیش ثبت نام داوطلبان ایرانی انتقال از خارج کشور

ندارد

ندارد

30 روز کاری

دو دوره در سال

Sama.mazums.ac.ir