Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

میز خدمت مدیریت تحصیلات تکمیلی

سامانه میز خدمت

Miz.mazums.ac.ir

 

ردیف

عنوان خدمت

فرم دارد /ندارد

راهنما دارد/ ندارد

حداکثر زمان انجام

توضیحات

آدرس سامانه

1

ثبت نام و امور آموزشی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی

فرم دارد ولی با توجه به بخشنامه وزارت در زمان ثبت نام آپلود می شود

دارد

30 روز کاری

سه دوره در سال

Sama.mazums.ac.ir

2

مرخصی تحصیلی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی

ندارد

ندارد

30 روز کاری

طی سال

-

3

انصراف از تحصیل دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی

ندارد

ندارد

30 روز کاری

طی سال

-

4

گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی به خارج از سازمان

ندارد

ندارد

10 روز کاری

طی سال

-

5

گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی بمنظور خروج از کشور

ندارد

ندارد

20 روز کاری

طی سال

-

6

پذیرش دانشجویان انتقالی مقاطع تحصیلات تکمیلی به این دانشگاه (ورودی )

ندارد

ندارد

30 روز کاری

دو دوره در سال

-

7

انتقال دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به دانشگاههای دیگر ( خروجی )

ندارد

ندارد

30 روز کاری

دو دوره در سال

-

8

پذیرش دانشجویان میهمان مقاطع تحصیلات تکمیلی به این دانشگاه ( ورودی )

ندارد

ندارد

30 روز کاری

دو دوره در سال

-

9

میهمانی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به دانشگاههای دیگر( خروجی )

فرم مهمانی

ندارد

30 روز کاری

دو دوره در سال

-

10

پذیرش دستیاران انتقالی به این دانشگاه در سامانه نقل و انتقالات دستیاری ( ورودی )

ندارد

آیین نامه نقل و انتقال دستیاری

30 روز کاری

دو دوره در سال

specialisttransmition.behdasht.gov.ir

11

انتقال دستیاران به دانشگاههای دیگر در سامانه نقل و انتقالات دستیاری ( خروجی )

ندارد

آیین نامه نقل و انتقال دستیاری

30 روز کاری

دو دوره در سال

specialisttransmition.behdasht.gov.ir

12

پذیرش دستیاران میهمان در سامانه نقل و انتقالات دستیاری ( ورودی )

ندارد

آیین نامه نقل و انتقال دستیاری

5 روز کاری

طی سال

specialisttransmition.behdasht.gov.ir

13

میهمانی دستیاران به دانشگاههای دیگر در سامانه نقل و انتقالات دستیاری ( خروجی )

ندارد

آیین نامه نقل و انتقال دستیاری

5 روز کاری

طی سال

specialisttransmition.behdasht.gov.ir

14

مرخصی استعلاجی دستیاران

ندارد

ندارد

5 روز کاری

طی سال

tabib.mazums.ac.ir

15

گذراندن روتیشن دستیاران تخصصی بالینی

ندارد

ندارد

3 روز کاری

طی سال

specialisttransmition.behdasht.gov.ir

16

صدور گواهی طول دوره دستیاری

ندارد

ندارد

4 روز کاری

طی سال

-

17

گواهی قبولی دانشنامه تخصصی

ندارد

ندارد

4 روز کاری

طی سال

-