Main Content

اطلاعیه

آخرین اطلاعیه ها

آرشیو اطلاعیه
دکتر سیاوش مرادی

“ بی شک بهار توسعه کیفی آموزش پزشکی در تدوین برنامه های درسی منطبق با نیازهای واقعی جامعه در حوزه سلامت رقم خواهد خورد. ”

دکتر سیاوش مرادی

مدیر مرکز مطا لعات و توسعه آموزش

اطلاعات بیشتر

معرفی کارکنان مرکز مطالعات و توسعه آموزش

دکتر سیاوش مرادی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش
مدرک تحصیلی: متخصص پزشکی اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه
تلفن تماس : 01133044329

دکتر فتانه عمویی

معاون اجرایی مدیر
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت آموزشی
تلفن تماس : 01133044326

فریده ایاز

مسئول دفتر EDC
مدرک تحصیلی: دیپلم
تلفن تماس : 01133044329

نصرت الله گوران

کارشناس EDC
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

مریم نعمتی

کارشناس EDC
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

دکتر نسیم قهرانی

کارشناس توانمند سازی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

رقیه ولیپور

کارشناس EDC
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی برنامه درسی در آموزش عالی

پریسا زلیکانی

کارشناس EDC
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

آمار مرکز مطالعات و توسعه آموزش

اعضای هیات علمی فعال

بیش از

۱۲۲
آزمون های الکترونیکی برگزار شده

بیش از

۱۰۹
دانشجویان فعال

بیش از

۳۸۲۲

معرفی کارکنان واحد برنامه ریزی آموزشی

دکتر سارا احتشامی

کارشناس برنامه ریزی آموزشی
مدرک تحصیلی: پزشک متخصص طب اورژانس
تلفن تماس: 01133044326

آمار مرکز مطالعات و توسعه آموزش

اعضای هیات علمی فعال

بیش از

۱۲۲
آزمون های الکترونیکی برگزار شده

بیش از

۱۰۹
دانشجویان فعال

بیش از

۳۸۲۲

معرفی کارکنان واحد دانش پژوهی

دکتر فتانه عمویی

کارشناس واحد دانش پژوهی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت آموزش
تلفن تماس: 01133044326

آمار مرکز مطالعات و توسعه آموزش

اعضای هیات علمی فعال

بیش از

۱۲۲
آزمون های الکترونیکی برگزار شده

بیش از

۱۰۹
دانشجویان فعال

بیش از

۳۸۲۲

معرفی کارکنان واحد ارزشیابی

نصرت الله گوران

کارشناس واحد ارزیابی اساتید
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
تلفن تماس: 01133044330
ایمیل: k.ngouran@mazums.ac.ir

آمار مرکز مطالعات و توسعه آموزش

اعضای هیات علمی فعال

بیش از

۱۲۲
آزمون های الکترونیکی برگزار شده

بیش از

۱۰۹
دانشجویان فعال

بیش از

۳۸۲۲

معرفی کارکنان واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی

پریسا زلیکانی

کارشناس واحد استعداد درخشان و المپیادهای دانشجویی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد برنامه ریزی تحصیلی
تلفن تماس: 01133044321

واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی

آمار مرکز مطالعات و توسعه آموزش

اعضای هیات علمی فعال

بیش از

۱۲۲
آزمون های الکترونیکی برگزار شده

بیش از

۱۰۹
دانشجویان فعال

بیش از

۳۸۲۲

اعضای هیات علمی EDC

دکتر آرش اخلاقی

مدرک تحصیلی: فوق تخصص قلب و عروق

دکتر علی مراد حیدری گرجی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت خدمات پزشکی درمانی
تلفن تماس : 01133044326
ایمیل: alifar_2004@yahoo.com

دکتر محمد رضا اندرواژ

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش پزشکی

دکتر فروزان صادقی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فیزیولوژی

دکتر منصور رنجبر

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی

دکتر سیاوش مرادی

متخصص پزشکی اجتماعی

اعضای هیات علمی همکار

واحد پژوهش در آموزش

آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی

واحد دانش افزایی آموزشی هیات علمی

سامانه های مرتبط مرکز مطالعات و توسعه آموزش

معاونت الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تماس با ما


تلفن : 01133044234
فکس : 01133221626

ایمیل : elcmazums@gmail.com

آدرس : مازندران، ساري، بلوار دانشگاه، ابتداي بزرگراه بسيج، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران
کد پستی : 4815733971

تقویم آموزشی

نیمسال اول

مدت آموزش:۱۷ هفته
آغاز و پایان آموزش: شنبه مورخ۲۳ / ۶ / ۹۸ لغایت پنج شنبه مورخ۱۹ / ۱۰ / ۹۸
حذف و اضافه:دو هفته پس از شروع نیمسال
حذف اضطراری :تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی
مدت و تاریخ برگزاری امتحانات:دو هفته ازشنبه مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۹۸
تعطیلات بین دو نیمسال:۸ روز از ۹۸/۱۱/۴

نیمسال دوم

مدت آموزش:۱۷ هفته
آغاز و پایان آموزش: شنبه مورخ۱۲ / ۱۱/ ۹۸ لغایت پنج شنبه مورخ۲۲ / ۳ / ۹۹
حذف و اضافه:دو هفته پس از شروع نیمسال
حذف اضطراری :تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی
مدت و تاریخ برگزاری امتحانات:دو هفته ازشنبه مورخ ۲۴ / ۳ / ۹۹
تعطیلات بین دو نیمسال:۲۲ روز از ۹۹/۶/۴

دوره تابستانی

مدت آموزش:۶ هفته
آغاز و پایان آموزش: شنبه مورخ۲۸ / ۴/ ۹۹ لغایت پنج شنبه مورخ۶ / ۶ / ۹۹
مدت و تاریخ برگزاری امتحانات:یک هفته پس از یکشنبه مورخ ۹ / ۶ / ۹۹
تعطیلات بین دو نیمسال: از ۹۹/۶/۱۶ تا شروع سال تحصیلی جدید