Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

راه اندازی سیستم پیامک در خصوص پیگیری روند فراغت از تحصیل

اطلاع از صدور فرم فراغت از تحصیل از دانشگاه تا اداره کل دانش آموختگان وزارت متبوع
سامانه پیامک دانش آموختگان: ۳۰۰۰۸۷۹۸۱۲ اطلاع از صدور فرم فراغت با ارسال کد ملی

اطلاع از صدور فرم فراغت از تحصیل از دانشگاه تا اداره کل دانش آموختگان وزارت متبوع
سامانه پیامک دانش آموختگان: ۳۰۰۰۸۷۹۸۱۲ اطلاع از صدور فرم فراغت با ارسال کد ملی