Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

طرح استاد مشاور

در راستای تحقق فرمان حضرت امام خمینی ((ره)) مبنی بر لزوم رسیدگی به امور تحصیلی یادگاران گرانقدر شاهد و با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری جهت تربیت فرهیختگان مدیر و متخصصانی متقی که ریشه در تبار خونین انقلاب اسلامی دارند طرح استاد مشاور جهت اجرا در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور تدوین گردید . هدف از تدوین این طرح ، تبیین اهداف ، وظایف ، تشکیلات و تعیین روابط حاکم بین اجزای سیستمی است که در جهت پیشگیری از بروز افت تحصیلی ایجاد زمینه های ارتقاء علمی بهبود و ضعیت تحصیلی و نهایتا حمایت منطقی مبتنی بر خود باوری دانشجویان شاهد ، با بهره مندی از ساتید و مدرسین برجسته دلسوز و متعهد دانشگاهها فعالیت می نماید .

 

هدف کلی :

بهبود وضعیت آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شاهد ( دانشجویان شاهد به دانشجویان شاهد و ایثار گر تغییر یابد )

 

اهداف جزئی :

۱. شناسایی زمینه های آسیب پذیری دانشجویان شاهد و پیشگیری از بروز مشکلات آموزشی و رفع موانع موجود .

۲. هدایت ، کنترل و ارزیابی مستمر وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد

۳. مساعدت و حمایت منطقی و مبتنی برخودباوری دانشجویان شاهد دارای مشکل

۴. شناسایی  عوامی غیر آموزشی موثر بر وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و تلاش در جهت رفع آنها

 

سازمان اجرایی

۱. اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و زارتین

۲. ستادهای شاهد و ایثار گر دانشگاهها

۳. اساتید مشاور و شورای مربوطه

۴. ادرات آموزش دانشکده ها و دانشگاه ها

۵. اداره کل آموزش عالی بیناد شهید انقلاب اسلامی

۶. ادارت کل بنیاد شهید انقلاب اسلامی استانها

 

راهبردها

۱. نظارت مستمر بر روند تحصیلی دانشجویان با استفاده از پرونده آموزشی آنها ( این جمله بدینصورت تغییر یابد : نظارت مستمر بر روند تحصیلی دانشجویان با استفاده از وضعیت تحصیلی آنها )

۲. ایجاد ارتباط صمیمانه برای شناسایی استعداد ها و نیاز های تحصیلی ، عاطفی و رفاهی دانشجویان (در ادامه قید شود : و هدایت تحصیلی مناسب آنها )

۳. تلاش برای یافتن راه حل های مناسب در چهار چوب قوانین و امکانات و پیگیری لازم برای کمک به رشد و شکوفائی استعداد ها ، تعیین نیازها و رفع موانع

 

جایگاه استاد مشاور :

۱. استاد مشاور همان نقش استاد راهنمای تحصیلی می باشد که علاوه بر اجرای بند ۱ از به موضوعات موثر بر روند تحصیلی دانشجو مذکور در بندهای ۲ و۳ ، نیز توجه ویژه خواهد داشت . ( این جمله بدینصورت تغییر یابد : استاد مشاور ، استاد راهنما ی نیز می باشد که علاوه بر اجرای راهبردها به موضوعات موثر بر روند تحصیلی دانشجو توجه ویژه خواهد داشت )

۲. ستاد مشاور دانشجویان شاهد ، از سوی معاونت آموزشی دانشگاه بعنوان استاد راهنمای آنان نیز شناخته شده و کلیه عملیات ثبت نام ، اخذ و حذف واحد اضطراری ، حذف ترم ، تغییر رشته و انتقال دانشجو باید به تایید استاد مشارو برسد .

۳. استاد مشاور مسئولیت اجرایی در رفع موانع  تحصیلی مانند مسائل رفاهی ، علمی ، عاطفی ، فرهنگی و ..... ندارد بلکه با ارجاع به موقع مشکلات به مراجع ذیربط پیش بینی شده در طرح ، نقش خویش را در رفع موانع ایفاء می کند .

(جمله دوم بدینصورت تغییر می یابد بلکه با پیش بینی صحیح وضعیت دانشجو و ارجاع ...)

 

ویژگیهای استاد مشاور :

۱ . عضو هیئت علمی تمام وقت و هم رشته و هم سنخ با رشته دانشجو باشد . (جمله بدینصورت تغییر یابد : حتی المقدور عضو هیئت علمی تمام وقت وهم رشته و هم سنخ با رشته دانشجو باشد )

تبصره : دبیران ستادهایی که به عنوان استاد مشاور فعالیت می نمایند از مزایای اساتید مشاوردر جای خود بهره مند خواهند شد

۲ .  علاقمند ، دلسوز و متعهد به ارزشهای انقلاب اسلامی و شهدا باشد ( در ادامه جمله اضافه شود: ووقت کافی جهت حل مشکلات دانشجویان اختصاص دهد )

۳ . توانایی بر قراری ارتباطات صمیمانه با دانشجورا داشته باشد .

۴ . توانایی بر قراری ارتباطات صمیمانه با دانشجو را داشته باشد .

(تبصره : جهت انتخاب اسایتد مشاور دانشجویان دوره بالینی دانشگاههای علوم پزشکی راه حل مناسبی ارئه خواهد شد . این تبصره حذف شود )

۵ . بند ۵ اضافه شود : انتخاب اساتید مشاور حتی الامکان از اساتید دروس دانشجودر ترم مربوطه باشد .

 

نحوه انتخاب استاد مشاور :

استاد مشاور به پیشنهاد دبیر ستاد شاهد و ایثارگر و با رعایت شرایط ذیل توسط رئیس دانشگاه و به مدت ۲ نیمسال تحصیلی منصوب می شود ( این جمله بدینصورت تغییر یابد : استاد مشاور به پیشنهاد دبیر ستاد شاهد  و ایثار گر با نظر و موافقت کلیه اعضای ستاد و با رعایت شرایط ذیل توسط رئیس دانشگاه و به مدت ۲ نیمسال تحصیلی منصوب می شود . )

۱. دارا بودن ویژگی های استاد مشاور مندرج در یند فوق                

(تبصره اضافه شود : اولویت انتخاب با اساتید دارای ایثارگری باشد )

۲. ( این جمله اضافه شود : حتی المقدور اساتید مشاور از بین اساتید راهنمایی که دارای ویژگیهای ذکر شده می باشند انتخاب شوند و دراین خصوص هماهنگی بین ستاد و آموزش انجام شود . )

۳. هماهنگی با گروههای آموزشی دانشکده مربوطه و حتی المقدور دانشجویان شاهد ( دانشجویان شاهد بدینصورت تغییر یابد : دانشجویان شاهد و ایثار گر )

۴. به ازای هر ۱۵ ـ ۵ نفر دانشجو یک استاد مشاور بدینصورت تغییر می یابد :

تبصره ۱ : در صورت ضرورت با مجوز ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه حداکثر دانشجویان به ۲۰ نفر افزایش می یابد .

تبصره ۲: میزان حق الزحمه اساتید مشاور ، با توجه به تعداد دانشجویان تحت پوشش معادل ۳-۱ در صورت حداکثر ۲۰دانشجو ۴-۱ واحد نظری حق الزحمه در هر نیمسال تعیین می گردد .

تبصره ۳ : استاد مشاور می بایست به ازای هر واحد درسی ۱ ساعت در هفته جهت مشاوره تعیین و به دانشجویان تحت پوشش و ستاد اعلام نماید.

تبصره ۴ : انتصاب مجدد استاد مشاور در صورت کسب بیش از ۷۰% امتیاز در ارزیابی عملکرد ایشان بر اساس شاخصها و ملاک های معین بلامانع خواهد بود .

تبصره ۵ : امتیاز اساتید مشاور در ارتقاء رتبه ۵/۱ برابر امتیاز اساتید راهنما در نظر گرفته می شود . ( در ادامه جمله اضافه شود : ضمنا امتیاز ارتقاء اساتید مشاور نمونه دانشگاهی و کشوری ، به ترتیب ۲و۵/۲ برابر امتیاز اساتید راهنما در نظر گرفته شود )

 

شرح وظایف استاد مشاور :

استاد مشاور به عنوان یک پیشتیبان (پشتیبان به حامی تغییر یابد )، همراه و راهنمای دانشجویان شاهد ضمن ایجاد یک رابطه نزدیک عاطفی می بایست نسبت به ایجاد روحیه نشاط و شادابی انگیزه تحصیلی ، امید به آینده ، افزایش اعتماد به نفس و خود باوری دانشجو از طریق انجام وظایف زیر نقش حمایتی خود را بهترین نحو ایفاء و از ایجاد وابستگی کاذب خودداری نماید .

۱. آشنایی (آشنایی به اشراف تغییر یابد ) با کلیه به آئین نامه ها و دستور العمل های آموزشی ، رفاهی ، مشاوره و .... دانشجویان شاهد (دانشجویان شاهد به دانشجویان شاهد و ایثارگر تغییر یابد )

۲. آگاهی از وضعیت تحصیلی ، روانشناختی و خانوادگی دانشجو قبل از ورود به دانشگاه و پس از آن از طریق پرونده تحصیلی (این جمله بدینصورت تغییر یابد : آگاهی از وضعیت تحصیلی ، روانشناختی (در صورت موراد خاص ) و خانوادگی دانشجو قبل از ورود به دانشگاه و پس از آن از طریق پرونده تحصیلی ، با رعایت محرمانه بودن اطلاعات مربوط به دانشجو )

۳. توجه خاص به دانشجو در بدو ورود به دانشگاه و توجیه وی نسبت به ویژگیهای محیط تحصیلی از طریق جلسه معارفه و عنایت خاص به سابقه تحصیلی او در انتخاب واحد

۴. آشنا نمودن دانشجویان با مقررات و قوانین آموزشی و راهنمایی ایشان در خصوص انتخاب واحد ، حذف و اضافه دروس و .... از طریق مذاکره با آنان و تایید آن بعنوان استاد راهنما

۱.راهنمایی دانشجویان در زمینه روش های صحیح مطالعه تشویق به حضور در فعالیت های فوق برنامه ، همایش ها و اردوهای فرهنگی ( از تشویق تا انتهای جمله حذف شود )

(۱-۵ اضافه شود : شناسایی دانشجویان مستعد و دارای بنیه علمی مناسب جهت تشویق آنان و سوق دادن به سمت تحصیلات تکمیلی و انجام فعالیت های پژوهشی )

تبصره اضافه شود : طرحهای پژوهشی که به تایید ستاد و استاد مشاور رسیده باش داز پشتیبانی مالی ستاد شاهد و ایثارگر برخودار خواهند گردید .

۱.مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربیات به دانشجو جهت اتخاذ تصمیم مناسب و تقویت روحیه خود تصمیمی

۱.هماهنگی با واحد های ذیربط جهت پیشگیری از افت تحصیلی ، مشروطی و اخراجی دانشجویان در چهارچوب قوانین آموزشی دانشگاه

ارائه پیشنهاد تغییر گرایش ، رشته ، محل تحصیل و برگزاری کلاس تقویتی برای رفع مشکل تحصیلی دانشجو با هماهنگی ایشان و استاد شاهد و ایثار گر دانشگاه (این جمله بدینصورت تغییر یابد : ارائه به موقع پیشنهاد تغییر گرایش ، رشته ، محل تحصیل ، مرخصی تحصیلی و برگزاری کلاس تقویتی برای رفع مشکل تحصیلی دانشجو با هماهنگی ایشان و ستاد شاهد و ایثار گر دانشگاه )

۱.(این بند اضافه شود : علاوه بر جلسات معمول با دانشجو قبل از امتحانات نیم ترم (جهت راهنمایی و برنامه ریزی آموزشی )و  پس از اعلام نتایج و پایان ترم ( جهت ارزیابی ) با دانشجویان ملاقات داشته باشند و نتایج را به ستاد گزارش نمایند .

۱.(این بند اضافه شود : بررسی مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان تحت پوشش در هر نمیسال تحصیلی و ارسال به موقع گزارشات به ستاد به ویژه در خصوص دانشجویانی که در معرض  خطر می باشند و ارئه راهکارهای لازم جهت جلوگیری از مشروطی و افت تحصیلی بصورت کتبی به ستاد شاهد و ایثار گر در هر نیمسال تحصیلی

۱.شناسائی مسائل و مشکلات غیر آموزشی (عوامل اقتصادی ف عاطفی ، روانی ، اجتماعی و فرهنگی ) موثر بر سیر تحصیلی دانشجو و ارئه گزارش و پیشنهاد به شورای اساتید مشاور و ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

۱.هماهنگی با ستاد شاهد و ایثارگر به منظور معرفی دانشجو به مراکز مشاور و روانشناسی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در صورت نیاز

۱.شرکت در شورای اساتید مشاور دانشکده

۱.شرکت در گردهمائی و کارگاههای توجیهی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

۱.اعلام نظر و ارئه پیشنهادات سازنده و مبتنی بر تجارب در تغییر روشها ، قوانین و دستور العمل ها به شورای اساتید مشاور دانشکده و ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

۴.دانشجویانی که دارای مشورطی ترم اول یا ۲ ترم مشروطی در ۲ سال اخیر بوده اند (بند ۴ بدین صورت تغییر یابد : دانشجویانی که در ترم گذشته دارای مشروطی بوده اند برای ۲ ترم آتی ، بعد از موفقیت در ۲ ترم با تشخیص استاد مشاور و ستاد می توانند از طرح خارج گردند .

۵. دانشجویان که در معرض خطر کسر سنوات تحصیلی می باشند

۶. کلیه دانشجویانی که بنا به نظر مرکز مشاوره دانشگاه دانشکده می بایست استا مشاور داشته باشند.

۷. پذیرش سایر دانشجویان شاهد و ایثارگر بنا به شرایط خاص فرهنگی ، روانشناختی ، آموزشی و .... بنا به نظر و تشخیص دبیر ستاد شاهد و ایثار گر و با ذکر علت می باشد .

۸. (بند ۸ اضافه شود : دانشجویان انتقالی در طول تحصیل در دانشگاه مقصد همانند دانشجویان

جدیدالورود از خدمات استاد مشاور بهره مند خواهند شد ).

 

شرایط وظایف دفاتر ستاد شاهد وایثارگر دانشگاه :

۱. اطلاع رسانی در خصوص وظایف و اختیارات استاد مشاور و قوانین ، امکانات  تسهیلات ویژه تحصیلی به دانشجویان شاهد از طریق برگزاری جلسات معارفه ،گردهمایی ، اردوهای دانشجویی و بروشور

۱. تشکیل پرونده تحصیلی شامل سوابق قبل از دانشگاه ، کارنامه دانشگاهی ، سایر اطلاعات آموزشی و اطلاعات شخصینی ، خانوادگی ، روحی و عاطفی دانشجویان شاهد با همکاری بنیاد شهید استان

۱. عقد قرار داد با اساتید مشاور و ارسال رونوشت حکم به همراه اسامی دانشجویان تحت پوشش به معاونت آموزشی و دانشجویی و بنیاد شهید استان

۱. ارئه آئین نامه ها  و اطلاعات دانشجویان شاهد به ساتاد مشاور

معرفی دانشجوی شاهد به مراکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه و بنیاد شهید استان جهت مشاوره ودرمان تخصصی بنا به توصیه استاد مشاور

۱. فراهم آوردن زمینه مناسب جهت تبادل اطلاعات حرفه ای بین مراکز مشاوره و روان شناسی بنیاد شهید و دانشگاه

۱.اخذ گزارش ماهیانه از اساتید مشاور بر اساس فرم های مشخص شده در رابطه با وضعیت دانشجویان شاهد (بند ۷ بدینصورت تغییر یابد : تهیه گزارش عملکرد طرح ، آمار و اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر تحت پوشش بر اساس فرمت های مربوطه (۱و۲ ) در پایان هر نمیسال تحصیلی و ارائه آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثار گر وازات و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان )

۱. در اختیار قرار دادن مکان مناسب با امکانات لازم جهت اساتید مشاور در صورت امکان

۱. ارسال خلاصه گزارش  وضعیت دانشجویان شاهد در پایان هر نیمسال به بنیاد شهید استان

۱۰ . پیگیری گزارشات واصله در خصوص مسائل معیشتی ،عاطفی ، روحی ، اجتماعی وفرهنگی دانشجویان و در صورت نیاز ارجاع به بنیاد شهید استان

۱۱ . برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی در خصوص اصول مشاوره و آئین نامه ها و روش مطالعه ویژه اساتید مشاور مشاور دانشجویان و سایر عوامل مرتبط با طرح استاد مشاور

۱۶ . آشنایی با سیاستهای کلان و ظرافیتهای موجود خدمات فرهنگی ، رفاهی و معیشتی در بنیاد شهید انقلاب اسلامی

۱۷. ارئه گزارش عملکرد بر اساس فرمهای مربوطه در پایان هر نیمسال تحصیلی

 

شورای ساتید مشاور :

شورای اساتید مشاور دانشکده :

اعضاء : ریاست دانشکده ـ معاونین آموزشی و دانشجویی دانشکده ـ دبیر ستاد شاهد و ایثارگر در دانشگاه

دبیر شورا :

دبیر ستاد شاهد و ایثارگر و یا یکی از اساتید مشاور دانشکده با نظر دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

 

شرح وظایف شورای اساتید مشاور دانشکده :

۱. بررسی گزارشهای واصله و تلاش برای حل مشکلات آموزشی دانشجویان در سطح دانشکده بررسی  تکمیل پیشنهادهای واصله و ارجاع به ستاد شاهد و ایثارگردانشگاه

(این تبصره اضافه شود :در صورت لزوم به تغییر وضعیت آموزشی دانشجو اعم از تغییر رشته تغییر محل تحصیل ، ادامه تحصیل در مقطع پائینتر و .... دانشجو را به معاونت آموزشی و دانشگاه معرفی نمایند. )

 

تقویم تشکیل جلسات :

جلسات شورا حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل می شود .

۲. شورای اساتید مشاور دانشگاه :

ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه درهر نیمسال تحصیلی ، یکی از جلسات خود را با حضور نمانیدگان شورای اساتید مشاور و دانشکده ها ، جهت بررسی پیشنهادات و اصله و عملکرد طرح استاد و مشاور و ..... تشکیل می هد .

تبصره : مصوبات شورای اساتید مشاور دانشکده و دانشگاه به امضای رئیس شورا بوده واین مصوبات جهت کلیه معاونتهای آموزشی و دانشجویی دانشکده ها و دانشگاه لازم الاجرا می باشد .

شرایط دانشجویانی که تحت پوشش طرح استاد مشاور قرار می گیرند:

۱.کلیه دانشجویان جدید الورود (این جمله بدین صورت تغییر یابد : کلیه دانشجویان جدید الورود برای ۳ ترم اول (بعد از موفقیت در ترم سوم ) با تشخیص استاد مشاور و ستاد می تواند از طرح خارج گردند .

۲. کلیه دانشجویانی که در ترم ارفاتی قرار می گیرند (این جمله اضافه شود : تا پایان مرحله فیزیوپاتولوژی برای دانشجویان رشته پزشکی )

۳. دانشجویانی که حداقل دارای ۲ بار مردودی (به ۱ بار مردودی تغییر یابد ) در آزمون جامع علوم پایه باشند (تا زمان موفقیت در آزمون ، اضافه شود )

۱۲. بر گزاری همایش سالانه اساتید مشاور دانشجویان شاهد دانشگاه و مسئولین ذیربط با همکاری بنیاد شهید استان

۱۳. ارائه گزارش عملکرد و پیشنهادات اصلاحی در مورد طرح استاد مشاور به ستاد شاهد و ایثار گرو اداره کل دانشجویان شاهد و ایثار گر وزارت متبوع

۱۴. نظارت بر عملکرد عوامل اجرایی مرتبط با طرح استاد مشاور و ارزیابی پیشرفت طرح و رفع اجرای طرح

۱۵. ارئه اطلاعات درخواستی درخصوص دانشجویان شاهد به مراکز مشاوره بنیاد شهید استان

۱۶. پیش بینی و پیگیری تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح

۱۷ . برگزاری کلاسهای تقویتی برای دانشجویان شاهد بر اساس پیشنهاد استاد مشاور

تبصره : جهت پیگیری نظرات و پیشنهادات استاد مشاور برای بر طرف کردن مشکلات آموزشی و غیر آموزشی دانشجویان شاهد ، کارشناسانی در ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه به خدمت گرفته می شوند . تعداد و ساعات همکاری آنان را آئین نامه اجرایی طرح مشخص خواهد کرد .

۱۸. (بند ۱۸ اضافه شود : به منظور اجرای طرح استاد مشارو و دقت در رسیدگی به امور دانشجویان تحت مشاوره افرادی تحت عنوان رابط استاد مشاور با نظر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در ستاد شاهد و ایثارگر و دانشکده های تابعه بنا به نوع و تیپ دانشگاههای انتخاب و ایفای نقش نمایند . )

شرح وظایف ادارات آموزش دانشکده ها و دانشگاهها :

۱. در اختیار قرار دادن اطلاعات و آئین نامه های آموزشی مورد نیاز ستاد شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور

۲. شرکت در جلسات شورای اساتید مشاور

۳. اخذ لیست دانشجویان تحت پوشش هر یک از اساتید مشاور شاهد از ستاد و معرفی دانشجو به استاد مشاور مربوطه و اخذ برگه انتخاب واحد دانشجو با امضاء استاد مشاور

 

شرح وظایف اداره کل بنیاد شهید استان :

( قبل از بند اضافه شود : تشکیل جلسات هماهنگی با ستا شاهد و ایثارگر دانشگاه در ابتدای هر سال تحصیلی جهت اجرای مطلوب طرح و همکاری لازم )

۱. اطلاع رسانی در خصوص امکانات ، ظرفیت ها و سیاست ها ی کلان بنیاد شهید به ستاد شاهد و ایثارگران  واساتید مشاور

۲. ارسال به موقع پرونده آموزشی و فرهنگی کلیه دانشجویان شاهد پذیرفته شده به ستاد شاهد و ایثارگر

۳. انجام مدد کاری اجتماعی در زمینه حل مشکلات دانشجویان شاهد معرفی شده از طرف ستاد شاهد و ایثارگر

۴. تشکیل و تدارک جلسات مشاوره خانوادگی با اعضای خانواده دانشجو با هماهنگی استاد مشاور مربوطه

۵. تشکیل اردو و گردهمایی جهت تبادل نظر و تجارب اساتید مشاور و کارشناسان مشاوره بنیاد شهید و دانشگاه

۶. تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح و تنظیم موافقتنامه با دانشگاه و تعیین تقویم اعتبارات و نحوه تبادل استناد مالی و اطلاعات دانشجویی مربوطه به طرح (جمله بدینصورت تغییر یابد : تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح و سهم تعیین شده بنیاد و تنظیم موافقتنامه با دانشگاه و تعیین تقویم اعتبارات و نحوه تبادل اسناد مالی و اطلاعات دانشجویی مربوطه به طرح )

۷. (بند ۷ اضافه شود : اخذ اطلاعات مورد نیاز در زمینه اجرای طرح در هر نیمسال تحصیلی از ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در فرم های مربوطه )

 

شرح وظایف اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت :

۱. بررسی و برنامه ریزی اصولی و زیربنایی جهت ارئه خدمات بهینه براساس گزارش ها و پیشنهادهای اصلاحی و اصله از ستادهای شاهد و ایثار

۲. نظارت بر اجرای طرح استاد مشاور و ارزیابی وارئه گزارش به اداره کل آموزش عالی بنیاد شهید

۳. بر آورد هزینه سالیانه اجرای طرح و ارائه به داره کل آموزش عالی بنیاد شهید

۴. برگزاری گردهمایی سالیانه اساتید مشاور و سایر عوامل اجرایی طرح ، با همکاری اداره کل آموزش عالی بنیاد شهید

۵. تشویق ستاد های شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور نمونه بر اساس نتایج فرم ارزشیابی با هماهنگی اداره کل آموزش عالی بنیاد شهید

۶. دعوت از اساتید مشاور نمونه در گردهمایی سالیانه دبیران ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاهها

۷. تعیین پاداش دبیران و کارشناسان و کارکنان ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاهها بر اساس عملکرد کیفی آنها بصورت متمرکز و ارائه دستور العمل در این خصوص (این بند حذف شود )

 

شرح و ظایف اداره کل آموزش عالی

(قبل از بند اضافه شود : تهیه دستور العمل اجرایی طرح و ابلاغ به بنیاد شهید و امور ایثارگران استانها برای هر سال تحصیلی ، پس از هماهنگی و تبادل نظر اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )

۱. اخذ آمار دانشجویان مشمول طرح استاد مشاور از طریق ادارت کل شاهد و ایثارگر وزارتین و تامین اعتبارات مورد نیاز (بند ۱ حذف شود )

۲. تهیه دستور العمل مالی طرح و ابلاغ به ادارات کل بنیاد شهید استانها (بند ۲ حذف شود )

۳ . برنامه ریزی آموزشی بر اساس آمار اطلاعات و گزارش عملکرد (این جمله بدینصورت تغییر یابد : اخذ آمارو اطلاعات و گزارش عملکرد طرح از بنیاد شهید استانها و بررسی آنها جهت اتخاذ تصمیمات جدید و اعمال تغییرات در دستورالعملهای اجرایی آن )

۴. تامین و توزیع اعتبارات اجرای طرح بین ادارات کل بنیاد شهید استانها

۵. (بند ۵ اضافه شود : نظارت بر تخصیص به موقع از سوی بنیاد شهید استانها به ستاد های شاهد و ایثارگر دانشگاهها پس از ارائه عملکرد از سوی ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران استانها )

۶. اطلاع رسانی در خصوص امکانات ، ظرفیتها و سیاستهای کلان بنیاد شهید به ادارات شاهد و ایثارگر وزارتین

۷.  همکاری در برگزاری گردهمایی سالیانه اساتید مشاور عوامل اجرایی طرح ( این جمله بدین صورت تغییر یابد : شرکت در گردهمایی سالیانه و کارگاههای اساتید مشاور و همکاری لازم در برگزاری اینگونه گردهمایی ها )

 

بسمه تعالی

هر چه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثار گران است

برادر گرامی جناب آقای دکتر محققی

معاون محترم وزیر رئیس ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم

احتراما ، به پیوست ۲ برگ آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور که به امضاء اعضای محترم شورای طرح و برنامه شاهد رسیده است ، جهت استحضار ایفاد می گردد .

خواهشمند است دستور فرمائید بنحو مقتضی جهت اطلاع و اجرا به دانشگاههای تحت پوشش آن وزارت بلاغ گردد . اس

سید سعید لواسانی

معاون فرهنگی و دبیر شورای طرح و برنامه شاهد

(( آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور ))

مقدمه :

در راستای فرمایشات مورخ ۵/۸/۷۵ مقام معظم رهبری (مدظله العالی )مبنی بر بهبود بخشیدن به برنامه های آموزشی و فرهنگی فرزندان و همسران معزز شاهد با «اولویت خاص » و با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳/۷/۷۲ شورای طرح وبرنامه در خصوص تدوین آئین نامه نقل و انتقال فرزندان وهمسران دانشجوی شاهد و مصوبه جلسه ۵۶۴ مورخ ۷/۴/۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تعمیم تسهیلات طرح شاهد به فرزندان آزادگان و فزندان جانبازان ۵۰ الی ۶۹% این آئین نامه که پس از تایید ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تصویب ستاد برنامه ریزی در جلسات مورخ ۲۵/۷/۸۴ به تصویب نهایی شورای طرح و برنامه امور فرهنگی فرزندان معزز شاهد رسیده ، از نیمسال اول سال تحصیلی ۸۵-۸۴ در کلیه دانشگاههای کشور قابل اجراست .

لازم به ذکر است که فرزندان و همسران شاهد و ایثارگر همانند سایر دانشجویان کشور از مزایای آتین نامه های جاری نقل و انتقال وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برخور دارند ، لکن به دلیل ضرورت حفظ کیان خانواده هائی که در آنها فرزندان ذکور و یا فرزندان اناث و همسر موفق به تحصیل در مراکز آموزش عالی می شوند این آئین نامه به صورت خاص برای این قبیل خانواده ها از سوی شورای طرح و برنامه امور فرهنگی شاهد تصویب و جهت اجرا ابلاغ می گردد .

ماده ۱) تسهیلات موضوع این آئین نامه در کلیه رشته های تحصیلی و دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به ترتیب اولویت ، افراد ذیل را شامل می شود :

۱ـ فرزندان اناث شاهد

۲ـ فرزندان ذکور شاهد

۳ـ همسر شاهد

۴ـ جانبازان ۵۰% و بالاتر و آزادگان .

۵ـ فرزندان اناث جانبازان ۵۰% و بالاتر و آزادگان

۶ـ فرزندان ذکور جانبازان ۵۰% و بالاتر و آزادگان

۷ـ همسران جانبازان ۵۰% و بالاتر و آزادگان .

تبصره ۱) دانشجویان واجد الشرایط ورودی سالهای قبل موضوع ماده ۱، در صورت عدم تکمیل ظرفیت به وسیله دانشجویان جدید الورود به ترتیب اولویت ذکر شده مشمول این آئین نامه خواهند بود .

تبصره ۲) در صورتی که سهمیه انتقال بوسیله افراد واجد شرایط فوق تکمیل نشود ، برای همسران و فرزندان جانبازان ۲۵ الی ۴۹% استفاده خواهد شد .

تبصره ۳ ) دوره های دکتری تخصصی مشمول این آئین نامه نخواهد بود.

ماده ۲ ) حداکثر ۵% سهیمه پذیرش درهر مقطع تحصیلی (کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری غیر تخصصی )در هر دانشگاه یا دانشکده تحت پوشش وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی جهت انتقال افراد جدید الورود موضوع ماده ۱ در شروع هر سال تحصیلی اختصاص می یابد .

تبصره ۱) ملاک تعیین ظرفیت پذیرش هر مقطع تحصیلی دفتر چه راهنمای آزمون سراسری ، دفترچه های راهنمای آزمون کاردانی و کارشناسی ، کارشناسی به کارشناسی ارشد سال ورود دانشتجو می باشد .

تبصره ۲ ) با توجه به محدودیت ظرفیت دوره دکتری دندانپزشکی سهمیه انتقالی دانشجویان شاهد در این دوره تحت هر شرایطی از ۵% تجاوز نخواهد کرد و در صورت عدم تکیمل ظرفیت استفاده از سهیمه ۵% رشته های پزشکی و داروسازی ، مازاد سهیمه این رشته ها قابل استفاده در رشته ندانپزشکی نخواهد بود .

ماده ۳ ) کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداتش ،درمان  وآموزش پزشکی موظفند در هر سال تحصیلی با در خواست انتقال دانشجویان مشمول ماده ۱ این آئین نامه پس از ثبت نام و در ابتدای ترم در شروع سال تحصیلی خارج از ظوابط نقل و انتقال آئین نامه آموزشی موافقت نمایند .

ماده ۴ ) دانشجویان شاهد و ایثارگری که بنا بر رای کمیسیون موارد خاص دانشگاه ملزم به تغییر رشته و تقلیل مقطع به کاردانی یا کارشناسی شده اند ، می توانند حداکثر به میزان ۵ درصد از ظرفیت پذیرش رشته در خواستی به دانشگاههای نزدیک محل سکونت انتقال یابند . نزدیکترین دانشگاه به محل سکونت خود این دانشجویان در صورت دارا بودن رشته مورد نظر ، ملزم به پذیرش دانشجو می باشند .

ماده ۵ ) واجدین شرایط با تایید و معرفی اداره کل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی و از طریق معاونت ذیربط در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه مقصد معرفی خواهند شد .

ماده ۶ ) پس از ابلاغ این آئین نامه ، تمام آئین نامه های قبلی مغایر با آن کان لم یکن تلقی میگردند .

این آئین نامه در ۶ ماده و ۵ نبصره در تاریخ ۶/۱۰/۸۴ به تصویب می رسید .

نحوه چگونگی تکمیل برخی از بندهای فرمت آمار و اطلاعات وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

*تعداد دانشجویان در نیمسال فوق

تعلیق :

تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر معلق از تحصیل در این نیسمال می باشد اعم از دانشجویانی که در این نیسمال و یا از نیمسالهای قبل تعلیق شده اند .

تعداد دانشجویان دارای مشووطی

مشروطی ۲ ترم : تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگری که از ابتدای تحصیل تاکنون دارای ۲ ترم مشروطی در کارنامه تحصیلی می باشند .

*معدل

تعداد دانشجویان بر اساس معدل نیمسال مورد نظر و معدل کل دوره تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر طبق معدلهای اعلام شده در فرمت ، به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی قید میگردد .

میانگین معدل نیمسال و میانگین معدل کل :

در هر یک از مراحل رشته پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی و همچنین مقاطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی می بایست این میانگین ها قید گردد.

*کلاسهای تقویت بنیه علمی و فوق برنامه در نیمسال فوق :

بدون در نظر گرفتن تکراری بودن افراد شرکت کننده در برخی از کلاسها، می بایست تعداد کلاسهای برگزار شده و تعداد شرکت کنندگان در مجموع قید گردد .

*آزمونها

تعداد دارای رتبه ۱ تا ۳ دانشگاهی : تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگری که در سطح دانشگاه در آزمونها علوم پایه و پیش کارورزی رتبه ۱ تا ۳ را کسب نموده اند قید گردد .

ریاست محترم ستاد شاهد و ایثارگر

و دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

سلام علیکم

احتراما ، با توجه به نیاز و اهمیت اطلاع از وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر در هر نیمسال تحصیلی و عملکرد ستادها در این خصوص ، به استحضار میرساند فرصتی تحت عنوان آمار و اطلاعات وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر از سوی این داره کل تهیه و تدوین گردیده است که لازم است از نیمسال اول سال تحصیلی ۸۵-۸۴ به بعد برای هر نیمسال از سوی ستادهای شاهد و ایثار گر آن دانشگاه با همکاری آموزش تکمیل و به این اداره کل رائه گردد . ضمن ارسال یک نسخه از فرمت مذکور ، خواهشمند است دستور فرمایند در این خصوص هماهنگی و اقدام لازم را مبذول نمایند .

لازم به ذکر است نحوه چگونگی تکمیل برخی از بندهای فرمت فوق الذکر در برگ ضمیه (تصویر یک برگ پیوست ) توضیح داده شده است .

دبیر محترم ستاد شاهد و ایثار گر

دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

سلام علیکم

احتراما، با عنایت به معرفی شاخص های کمی از سوی این داره کل به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و با توجه به لزوم ارئه گزارش عملکرد این اداره کل بر اساس شاخص های پیشنهادی ، خواهشمند است دستور فرمائید اطلاعات ذیل و آمار پیوست برای نیمسال دوم تحصیلی ۸۴-۸۳ جمع آوری و حداکثر تا تاریخ ۳۰/۱۱/۸۴ به این اداره کل ارسال گردد .

۱. تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر بهره مند از خدمات طرح تقویت بنیه علمی در آن دانشگاه

توجه : مجموع تعداد نفرات شرکت کننده در کلاسها بدون در نظر گرفتن تکراری بودن افراد مد نظر میباشد .

۲ . تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر تحت پوشش طرح استاد مشاور در آ دانشگاه .s۹۴

جناب آقای دکتر لباف قاسمی

رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

سلام علیکم

احتراما ، پیرو مباحث جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۸۴ شورای مدیران و با توجه به نامه شماره ۲۳۴۹۵ /آ مورخ ۱۷/۱۰/۸۴ مشاور و رئیس دفتر محترم معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت متبوع ، شاخص های ارزیابی عملکرد پیشنهادی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می گردد . H۱۲

ابعاد شاخص

شاخص کلی

شاخصهای کمی

آموزش پزشکی

ارزیابی وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثار گر

۱. میانگین معدل کل دانشجویان شاهد وایثارگر به تفکیک مقطع در هر نیمسال تحصیلی

۲. تعداد افراد بهره مند از برنامه های تقویت بنیه علمی (طرح استاد مشاور ، کلاسهای تقویتی ، کلاسهای آمادگی آزمونها و ....) بر حسب نفر ـ برنامه

۳.  درصد موفقیت دانشجویان شاهد و ایثارگر به تفکیک مقطع در هر نیمسال تحصیلی

۴. درصد موفقیت دانشجویان شاهد وایثارگر در آزمونها جامع

 

دکتر سید جلیل میر محمدی

سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

شاخص های ارزیابی استاد مشاور

همانطور که در تبصره ۴ بند نحوه انتخاب استاد مشاور در طرح استاد مشاور قید شده است ، انتصاب مجدد استاد مشاور منوط به کسب ۷۰% امتیاز ارزیابی عملکرد استاد مشاور بر اساس شاخص ها و ملاکهای معین می باشد . که شاخصهای ارزیابی اساتید مشاور به شرح ذیل مطرح میگردد که می بایست بر اساس این شاخص ها اساتید مشاور در هر سال تحصیلی مورد ارزیابی قرار گیرند .

شاخصهای ارزیابی استاد مشاور :

ـ تعداد دانشجویان تحت پوشش در نیمسال اول ....... نفر ، در نیمسال دوم ....... نفر

ـ ارئه گواهی مبنی بر شرکت در کارگاه برنامه ریزی تحصیلی جهت اساتید مشاور

ـ میزان ارائه برنامه ریزی تحصیلی برای دانشجویان تحت پوشش

ـ تعداد دانشجویانی که وضعیت تحصیلی آنها نسبت به ترم قبل بهبودی و ارتقا یافته است ..... نفر

ـتعداد ساعات مشاوره استاد مربوطه با دانشجویان تحت پوشش ، گروهی ...... ساعت ، فردی ....... ساعت

ـ میزان رضایت دانشجویان تحت پوشش از عملکرد استاد مربوطه (بر اساس فرم نظر سنجی از دانشجویان )

ـ تعداد دانشجویان تحت پوشش که دارای مشروطی و یا افت تحصیلی می باشند ....... نفر 

ـ ارئه گزارش عملکرد هر نیمسال تحصیلی از سوی استاد مربوطه به ستاد شاهد و ایثارگر بلی        خیر

ـمیزان آگاهی استاد مربوطه از پرونده های تحصیلی دانشجویان تحت پوشش و پیگیری مشکلات آموزشی این دانشجویان

ـ میزان همکاری استاد مربوطه با ستاد شاهد و ایثارگر در زمینه ارجاع به موقع دانشجو جهت رفع و پیگیری مشکلات آموزشی

ـمیزان فعالیت استاد مربوطه در جهت رسیدگی و رفع مشکلات دانشجویان تحت پوشش

ـ میزان فعالیت استاد مشاور در جهت تشکیل جلسه با دانشجویان تحت پوشش

ـ میزان ارتباط و تعامل بین استاد مشاور و دانشجویان

ـ میزان همکاری و خلاقیت استاد مربوطه به تشکیل کارگاهای استاد مشاور

عناوین چک لیست بازید از ستاد های شاهد و ایثارگر

اطلاعات کلی (۱۰ امتیاز )

۱.تعداد دانشجویان جدید الورود بر اساس سهمیه ورودی (با ذکر نوع ایثارگری )

۲ . تعداد کل دانشجویان تحت پوشش (با احتساب دانشجویان جدید الورود )بر اساس سهمیه ورودی ( با ذکر نوع ایثارگری )

۳. تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل بر اساس رشته و مقطع تحصیلی

۴. تعداد اعضاء هیئت علمی شاهد و ایثارگر دانشگاه

۵. تشکیل پرونده جهت نگهداری سوابق فردی و آموزشی (کارنامه تحصیلی و ریز نمرات هر نیمسال تحصیلی ) برای هر یک از دانشجویان شاهد و ایثارگر تحت پوشش

اطلاعات آموزشی (۵۰ امتیاز )

۱.برگزاری کلاسها :

الف ) کلاسهای تقویت بنیه علمی ( گزارش کامل مربوط به برگزاری کلاسهای مذکور در هر نیمسال )

ب ) کلاسهای فوق برنامه (گزارش کامل مربوط به برگزاری کلاسهای مذکور در هر نیمسال )

۲. طرح استاد مشاور :

ـ اطلاعات مربوط به تعداد اساتید مشاور

ـ زمان شروع اجرای طرح در داشنگاه

ـ تعداد دانشجویان تحت پوشش طرح

ـ گزارش کامل مربوط به برگزاری جلسات شورای اساتید مشاور

ـ گزارش مربوط به برگزاری کارگاهای اساتید مشاور

ـ بر آورد میزان تاثیر طرح در ارتقاء وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر

ـ تکمیل پرسشنامه توسط دانشجویان

۳. موارد آموزشی : گزارش مربوط به برگزاری شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص و نتایج حاصله از بررسی پرونده دانشجویان شاهد و ایثارگر در جلسات مذکور

۴ .گزارش کامل مربوط به شرکت دانشجویان شاهد و ایثارگر در آزمونهای جامع علوم پایه ، پیش کارورزی در هر نیمسال و گزارش افدامات انجام شده برای دانشجویان دارای بیش از یکبار مردودی

۵. اقدامات انجام شده در خصوص ارتقاء دانشجویان و فارغ التحصیلان شاهد و ایثارگر به مقاطع تحصیلی بالاتر

۶. انتقال

ـ گزارش کامل مربوط به انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر به آن دانشگاه بر اساس سهمیه ۲% و ۵% در هر نیمسال

۷. موارد کمیته انضباطی :

ـ گزارش مربوط به طرح پرونده دانشجویان شاهد و ایثارگر در جلسات کمیته انضباطی و نتایج نهایی حاصل از بررسی پرونده های مذکور

جلسات

ـ گزارش کامل مربوط به برگزاری جلسات شورای ستاد شاهد و ایثارگر ، جلسه با مسئولین بنیاد شهید استان ، جلسات پرسش و پاسخ با حضور ریاست دانشگاه و.....

فرهنگی ، ورزشی (۱۰ امتیاز )

۱. مسابقات :

ـ گزارش مربوط به برگزاری مسابقات مختلف ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر در آن دانشگاه

۲. دانشجویان نمونه

ـ گزارش کامل مربوط به معرفی سالیانه دانشجویان نمونه دانشگاه به داره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و پیگیری اطلاع از انتخاب نهایی آنان

۳. برنامه تشویق دانشجویان

ـ گزارش کامل مربوط به تعداد ، علت و نحوه تشویق دانشجویان شاهد و ایثارگر

رفاهی و اعتبارات (۳۰ امتیاز )

ـ گزارش کامل مربوط به فعالیتهای رفاعی ستا شاهد و ایثارگر از جمله اعطای انواع وام ، کاردانشجویی ، خوابگاه و ....

ـ گزارش کامل مربوط به ابلاغ اعتبار و میزان جذب و هزینه کرد تخصص های سه ماهه اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۰ برنامه ۳۰۱۱۵ از فصل۶

(در صورت دریافت از فصول دیگر ( ۲-۳-۴-۷ ) گزارش میزان و محل هزینه کرد آن )

( در صورت جابجایی اعتبارات ارسالی (فصل ۶) با سایر فصول اعتبارات دانشگاه در راستای هزینه های ستاد شاهد و ایثارگر ، گزارش محل و میزان آن )

ـ گزارش حواله وجه از محل حساب سایر منابع در وجه ستاد شاهد و ایثارگر

 

اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران :

گزارش کامل در خصوص اعتبارات تخصصی ، اداره کل آموزش عالی (طرح تقویت بنیه عملی و طرح استاد مشاور )، اداره کل امور فرهنگی و هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران