Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

شماره حساب سیبا جهت خرید تعهدات آموزش رایگان و انصرافی

شماره حساب ۲۱۷۳۳۱۹۰۰۱۰۰۳ بانک ملی ایران شعبه مسجد جامع شهرک قدس کد ۱۴۵۸ بابت خرید تعهد آموزش رایگان و منطقه ای دانشجویان

شماره حساب ۲۱۷۳۳۱۹۰۰۱۰۰۳ بانک ملی ایران شعبه مسجد جامع شهرک قدس کد ۱۴۵۸ بابت خرید تعهد آموزش رایگان و منطقه ای دانشجویان