Skip to content

شماره حساب سیبا جهت خرید تعهدات آموزش رایگان و انصرافی

شماره حساب ۲۱۷۳۳۱۹۰۰۱۰۰۳ بانک ملی ایران شعبه مسجد جامع شهرک قدس کد ۱۴۵۸ بابت خرید تعهد آموزش رایگان و منطقه ای دانشجویان

شماره حساب ۲۱۷۳۳۱۹۰۰۱۰۰۳ بانک ملی ایران شعبه مسجد جامع شهرک قدس کد ۱۴۵۸ بابت خرید تعهد آموزش رایگان و منطقه ای دانشجویان