Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

آیین نامه دانشجوی نمونه شاهد وایثارگر

آیین نامه دانشجوی نمونه شاهد وایثارگر

اداره کل شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، به منظور افزایش هر چه بیشتر سطح علمی ، فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر و ایجاد روحیه رقابت منطقی بین دانشجویان وتشویق آنان ، همه ساله بر اساس  ، مفاد این آیین نامه اقدام به انتخاب و معرفی دانشجویی نمونه شاهد و ایثارگر نمونه شاهد و ایثارگر می نماید .

 

الف ) شرایط عمومی واختصاصی دانشجو :

۱ ـ حسن سابق اخلاقی و سیاسی دانشجو و رعایت کامل شئونات اسلامی که بطور عمومی به تایید حداقفل ۳ نفر از اعضای شورای ستاد شاهد و ایثار گر دانشگاه و بطور اختصاصی به تایید کمیته انضباتی هر دانشگاه می رسد .

۲ ـ دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر از بین دانشجویان شاغل به تحصیل در هر یک از گروههای زیر بطور مجزا انتخاب می گردد :

۲ـ۱ ـ دانشجویان رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی با گذاراندن حداقل ۴۵ واحد درسی

۲ـ۲ ـ دانشجویان مقطع بالینی رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی با گذراندن حداقل ۱۱۰ واحد درسی

۲ـ۳ ـ دانشجویان مقطع D .PH و کارشناسی ارشد ناپیوسته با گذراندن حداقل ۵۰% از واحد های درسی

۲ـ۴ ـ دانشجویان مقطع  کارشناسی پیوسته با گذراندن حداقل ۷۰ واحد های درسی

۲ـ ۵ ـ دانشجواین مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی باگذراندن حداقل ۵۰% از واحد های درسی

۳ ـ کسب معدل کل حداقل ۱۵ برای مقاطع دکتری حرفه ای (پزشکی ، دندانپزشکی داروسازی ) و معدل کل حداقل ۱۶ برای سایر مقاطع الزامی است .

۴ ـ ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه تنها در صورتی که دانشجو حائز شرایط فوق باشد ، فرم ها و مدارک مربوطه را به صورت کامل به داره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت ارسال می نماید .

۵ ـ دانشجویان معترض می توانند اعتراض خود را تا ۱۵ روز پس از اعلام اسامی از سوی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه به این اداره کل اعلام نماید .

۶ ـ انتخاب دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر کشوری در هر یک از مقطع تنها برای یکبار صورت می پذیرد .

۶ـ۱ ـ درمورد دانشجویان رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی یک دانشجو می تواند در  ۲ مرحله طبق شرایط مشخص شده در بند ۱ـ۲ـ۲ انتخاب گردد .

  

۱۰ ـ فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و فوق برنامه (حداکثر ۶۰ امتیاز)

۱۰ـ۱ ـ مشارکت در فعالیت های فرهنگی ، فوق برنامه ، سیاسی ،هنری ف ادبی و همکاری با ستاد های شاهد و ایثارگر (۱۰ امتیاز )

۱۰ـ۲ ـ کسب مقامهای اول تا سوم در مسابقات قرانی در سطح کشور (۶۰ امتیاز ) و در سطح دانشگاه (۲۰ امتیاز )

۱۰ـ۳ ـ کسب مقامهای اول تا سوم در مسابقات ورزشی در سطح کشور (۴۰ امتیاز) و در سطح دانشگاه (۱۵ امتیاز )

۱۰ـ۴ ـ کسب مقام و عناوین هنری در سطح کشوری (حداکثر ۴۰ امتیاز ) و در سطح دانشگاه (حداکثر ۱۵ امتیاز )

۱۰ـ۵ ـ در صورت کسب مقامهای فوق ، به نفر اول ۱۰۰ % نفر دوم ۸۰% و نفرسوم ۵۰% امتیاز فوق تعلق خواهد  گرفت

۱۰ـ۶ ـ کسب مقام در سطح بین الملل ، با ظریب ۵/۱  محاسبه می شود . .

۱۰ـ۷ ـ عضویت در بسیج محل سکونت و یا دانشگاه (عضو فعال ۱۰  امتیاز و عضو عادی ۵ امتیاز )

 

۱۱ ـ ایثارگری ( حداکثر ۲۰ امتیاز )

۱۱ـ۱ ـ فرزند و همسر شهید ، جانباز ۷۰% با بالا ، آزاده با بیش از ۵ سال ارسارت (۱۵ امتیاز )

۱۱ـ۲ ـ آزاده کمتر از ۵ سال اسارت ، جانباز ۵۰% تا ۶۹% ، همسر و فرزند جانباز ۷۰% به بالا ( ۱۰ امتیاز )

۱۱ـ۳ ـ همسر و فرزند جانباز ۵۰% تا ۶۹% همسر و فرزند آزاده (۷ امتیاز )

۱۱ـ۴ ـ جانباز ۲۵% تا ۴۹% همسر و فرزند آنان (۵ امتیاز )

۱۱ـ۵ ـ رزمنده با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه (۵ امتیاز )

۱۱ـ۶ ـ مدت حضور داوطلبانه بیش از ۶ ماه بر اساس فرمول ذیل محاسبه و به جمع امتیاز بند (ج) اضافه خواهد شد . حداکثر امتیاز این بند ۱۵ می باشد .

۱۱ـ۷ ـ مدت حضور داوطلبانه خواهران در جبهه و یا اسارت با ضریب ۲ محاسبه می شود .

 

دستور العمل اجرائی

ماده ۱ : پس از استرداد فرم ارزشیابی تکیمل شده ، بلا فاصله باید فرم استعلام سابقه توسط شاهد و ایثارگر ، به کمیته انضباطی ارسال گردد . بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط عمومی و اختصاصی ، فرد از مجموعه افراد مورد ارزیابی خارج می شود .

ماده ۲ : تقویم اجرای آئین نامه :

۱ ـ اجرای برنامه و اطلاع رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر با اطلاع بنیاد شهید و امور ایثاگران استان

۲ ـ چاپ و انتشار پوستر و آگهی مناسب در خصوص برگزاری برنامه و مراسم دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر توسط اداره کل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران

۳ ـ توزیع فرم های مربوطه بین دانشجویان و جمع آوری توسط ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه از اول مهر ماه لغایست ۳۰ مهر ماه .

۴ ـ ارسال فهرست دانشجویان حائز شرایط به همراه پرونده و مدارک مربوطه توسط ستا د شاهد و ایثارگر دانشگاه طبق زمان اعلام شده به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثاگر وزارت متبوع .

۵ ـ انتخاب دانشجویان نمونه شاهد وایثارگر توسط اداره کل امور دانشجویان شاهد وایثارگر وزارت متبوع باهماهنگی اداره کل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران

۶ ـ معرفی و اهداء جوایز در مراسمی که متعاقبا اعلام خوهد شد .

 


 

 فرم شناسایی دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر

دانشگاه / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی :

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی :       نام پدر :              تاریخ تولد:                محل تولد:

رشته تحصیلی :                 مقطع تحصیلی :                 شماره دانشجوئی :

سال ورود :              وضعیت تاهل :                   شماره پرونده ایثارگری :

تعداد ترم های گذرانده :              تعداد واحد های گذرانده :            معدل کل:

نوع ایثارگری :

فرزند و یا همسر شهید                                     رزمنده

فرزند ویا همسر آزاده                                        آزاده

 

فرزند و یا همسر جانباز ۷۰% به بالا                     جانباز ۷۰% به بالا  

فرزند و یا همسر جانباز ۵۰% تا ۶۹%                   جانباز ۵۰% تا ۶۹%

فرزند ویا همسر جانباز ۲۵% تا ۴۹%                    جانباز ۲۵% تا ۴۹%

مدارک راپیوست نمایید )

شماره تماسی که در مواقع ضروری بتوان با آن تماس گرفت (منزل ، محل کار ):

آیا در مدت دانشجویی از سوی کمیته انضباطی دانشگاه یا مرجع قانونی دیگر احضار شده ، اخطار گرفته ، محکومیت داشته ویا پرونده ای در جریان رسیدگی دارید ؟ خیر       بلی      کدام مرجع ؟

 

۱ ـ آموزشی :

معدل

امتیاز

آزمون جامع علوم پایه

آزمون جامع پره انترنی

رتبه اول تا سوم کشوری

رتبه اول تا سوم دانشگاهی

امتیاز

رتبه اول تا سوم کشوری

رتبه اول تا سوم دانشگاهی

امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیازکل :

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             تائید معاونت آموزشی

  

 ۲ ـ پژوهشی :

ردیف

فعالیت

امتیاز

توضیحات 

۱

اختراع ثبت شده

 

 

۲

برگزیده جشنواره رازی ویا خوارزمی

 

 

۳

تالیف کتاب

 

 

۴

ترجمه کتاب

 

 

۵

مشارکت در طرحهای پژوهشی

 

 

۶

چاپ مقاله در مجلات دارای امتیازات علمی ، پژوهشی

 

 

۷

ارئه مقاله علمی یا فرهنگی در سمینارهای کشوری

 

 

۸

ارئه مقاله علمی یا فرهنگی درسمینارهای دانشگاهی

 

 

امتیاز کل

 

 

 

* در خصوص هر بندی که دانشجویی امتیاز می آورد توضیحات به صورت کامل درج گردد و سوابق ضمیمه گردد .

تائید معاونت پژوهشی دانشگاه

 

۳ ـ فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و فوق برنامه  

نوع فعالیت

توضیحات

امتیاز

مشارکت در فعالیت های فرهنگی ، فوق برنامه ، سیاسی و …….

 

 

 

 

کسب مقام در مسابقات قرآن

رتبه کشوری

 

 

رتبه دانشگاهی

 

 

کسب مقام در مسابقات ورزشی

رتبه کشوری

 

 

رتبه دانشگاهی

 

 

کسب مقام در مسابقات هنری

رتبه کشوری

 

 

رتبه دانشگاهی

 

 

عضو بسیج

فعال

 

 

عادی

 

 

تائید مراجع ذیصلاح:

 

۴ ـ ایثارگری

نوع ایثارگری

مدت حضور داوطلبانه در جبهه

درصد جانبازی

مدت اسارت

امتیاز

رزمنده

 

 

 

 

جانباز

 

 

 

 

آزاده

 

 

 

 

فرزند یا همسر شهید

 

 

 

 

فرزند یا همسر جانباز

 

 

 

 

فرزند یاهمسر آزاده

 

 

 

 

امتیاز کل

 

 

 

 

(ارئه مدارک لازم )

تاریخ و امضاء دانشجو                              تائید ستاد شاهد و ایثارگر

 

 

ب ) نحوه امتیاز بندی :

۷ ـ نمره امتیاز کل ۲۰۰ می باشد که به شرح ذیل محاسبه خواهد شد :

مقاطع

دکتری ، کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته ، کاردانی

PHD ، کارشناسی ارشد

 

۱ـ آموزشی ۴۰% (حداکثر ۸۰ امتیاز )

۱ـ آ»وزشی ۳۰% (حداکثر ۶۰ امتیاز )

۲ـ پژوهشی ۲۰% (حداکثر ۴۰ امتیاز )

۲ـ پژوهشی ۳۰% (حداکثر ۶۰ امتیاز )

۳ـ فرهنگی ۳۰% (حداکثر ۶۰ امتیاز )

۳ـ فرهنگی ۳۰% (حداکثر ۶۰ امتیاز )

۴ـ ایثارگری ۱۰% (حداکثر ۲۰ امتیاز )

۴ـ ایثارگری ۱۰% (حداکثر ۲۰امتیاز )

 

 

۸ ـ آموزشی :

مقاطع

 

دکتری (حداکثر امتیاز ۸۰)

D .Ph کارشناسی ارشد (حداکثر امتیاز ۶۰ )

 

امتیاز

امتیاز آزمون جامع علوم پایه

امتیاز آزمون جامع پره انترنی

امتیاز

امتیاز

رتبه

کشوری

دانشگاهی

رتبه

کشوری

 

دانشگاهی

امتیاز

امتیاز

۹۹/۱۵-۱۵

۱۹-۵

۱

۲۵

۱۰

۱

۲۵

۱۰

 

 

۹۹/۱۶-۱۶

۲۹-۲۰

۲

۲۰

۵/۷

۲

۲۰

۵/۷

۱۴-۵

۲۵-۵

۹۹/۱۷-۱۷

۳۹-۳۰

۳

۱۵

۵

۳

۱۵

۵

۲۹-۱۵

۴۵-۲۶

۹۹/۱۸-۱۸

۴۹-۴۰

 

 

 

 

 

 

۴۴-۳۰

۷۰-۴۶

۲۰-۱۹

۵۵-۵۰

 

 

 

 

 

 

۶۰-۴۵

۸۰-۷۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸ - ۱ : در دانشگاههای تیپ یک رتبه های ۱، ۲و ۳ دانشگاهی آزمونهای جامع ، در دانشگاههای تیپ دو تنها رتبه های ۱و۲ دانشگاهی آزمون های جامع و دردانشگاههای تیپ سه تنها رتبه ۱ دانشگاهی آزمون های جامع مشمول کسب امتیاز فوق میگردند .

۸ - ۲ : مرجع ذیصلاح جهت تائید موارد فوق معاونت آموزشی دانشگاه می باشد .

 

۹ـ پژوهشی :

ردیف

امتیاز فعالیت

دکتری ، کارشناسی ناپیوسته کاردانی (حداکثر امتیاز ۴۰ )

PHD ، کارشناسی ارشد (حداکثر امتیاز ۶۰ )

۱

اختراع ثبت شده

۳۰- ۲۰

۴۵-۳۰

۲

برگزیده جشنواره رازی و یا خوارزمی

۴۰

۶۰

۳

تالیف کتاب

۳۰-۱۵

۴۵-۲۳

۴

ترجمه کتاب

۲۵-۱۵

۴۰-۲۳

۵

مشارکت درطرحهای پژوهشی

۳۰-۱۰

۴۵-۱۵

۶

چاپ مقاله در مجلات دارای امتیازات علمی ، پژوهشی

۲۵-۱۵

۴۰-۲۳

۷

ارئه مقاله علمی یا فرهنگی در سمینارهای کشوری

۱۵

۲۵

۸

ارئه مقاله علمی یا فرهنگی در سمینارهای دانشگاهی

۱۰

۱۵

 

۹ـ۱ ـ  حداکثر امتیاز تالیف کتاب برای مقاطع دکتری ، کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی ۳۰ امتیاز و برای مقاطع PHD ، کارشناسی ارشد ۴۵ امتیاز می باشد که بر حسب نوع و اهمیت کتاب به مولف اول تعلق می گیرد و مولف دوم ۸۰% و سایر مولفین ۷۰% امتیاز اول را دریافت می نمایند .

۹ـ۲ ـ  حداکثر امتیاز ترجمه کتاب برای مقاطع دکتری ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته و کاردانی ۲۵ امتیاز و برای مقاطع PHD ، کارشناسی ارشد ۴۰ امتیاز مترجم اول را دریافت می نمایند .

۹ـ۳ ـ حداکثر امتیاز مشارکت در طرح پژوهشی برای مقاطع دکتری ، کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی ۳۰ امتیاز و برای مقاطع PHD ، کارشناسی ارشد ۴۵ امتیاز می باشد که برحسب نوع و اهمیت مطالعه (به ترتیب اهمیت مطالعات تحلیلی ، توصیفی ، گزارش مورد ) به پژوهشگر اول تعلق می گیرد و پژوهشگر دوم ۸۰% و سایر پژوهشگران ۶۰% امتیاز پژوهشگر اول را دریافت می نمایند .

۹ـ۴ ـ حداکثر امتیاز چاپ مقاله در مجلاتع دارای امتیاز علمی ، پژوهشی برای مقاطع دکتری ، کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی ۲۵ امتیاز و برای مقاطع PHD ، کارشناسی ارشد ۴۰ امتیاز می باشد که برحسب نوع و اهمیت مقاله (به ترتیب اهمیت مقالات تحلیلی ، توصیفی ، گزارش مورد ) ونوع و اهمیت مجله (دارای ایندکسی بین المللی )به پژوهشگر اول تعلق می گیرد و پژوهشگر دوم ۸۰% و سایر پژوهشگران ۶۰% امتیاز پژوهشگر اول را دریافت می نمایند .

در خصوص مجلات معتبر خارجی به امتیاز فوق ۵ امتیاز افزوده خواهد شد .

۹ـ۵ ـ در صورت ارئه مقاله خارج از کشور امتیاز کسب شده در ضریب ۵/۱ ضرب می شود .

۹ـ۶ ـ در صورت ارائه مقاله بصورت پوستر نصف امتیاز مربوطه محاسبه خواهد گردید .

۹ـ۷ ـ مرجع ذیصلاح جهت تائید صلاحیت در کلیه موارد فوق ، معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد .

 


 

فرم استعلام سابقه

این فرم توسط کمیته انضباطی دانشگاه تکمیل می شود .

آقای / خانم :                     دانشجوی رشته :                        ورودی :

۱ـ در این کمیته دارای سوء اخلاقی یا سیاسی :   می باشد       نمی باشد

۲ـ پوشش اسلامی را مراعات می کند              نمی کند

۳ـ شئون دانشجوئی را مراعات می کند (در حد خوب ـ عالی )      مراعات نمی کند

تذکر :

پاسخ هر کدام از سوالات فوق منفی باشد ، فرد فاقد شرایط عمومی بوده و در امتیاز بندی قرار نمی گیرد .

 

 

توصیحات کمیته انضباطی در مورد پاسخهای منفی : (لطفا مدارک استناد راضمیمه فرمائید و چنانچه در خارج از کمیته دارای سوء سابقه می باشد بیان فرمائید . )

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

 

تائید کننده :                                تاریخ :                     امضاء و مهر :