Skip to content

بازدید رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور از مرکز آزمونهای الکترونیکی دانشگاه

آقای دکتر آبتین حیدرزاده رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور بهمراه معاون آموزشی و مدیر امور آموزشی دانشگاه از مرکز آزمونهای الکترونیکی دانشگاه بازدید کردند.