Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

بازدید رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور از مرکز آزمونهای الکترونیکی دانشگاه

آقای دکتر آبتین حیدرزاده رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور بهمراه معاون آموزشی و مدیر امور آموزشی دانشگاه از مرکز آزمونهای الکترونیکی دانشگاه بازدید کردند.